Lékárna Lužice

O neandrtálcích

Rád se dívám na přírodopisné seriály - jsou poučné a pěkně udělané. Na ten o neandertálcích jsem se těšil dvojnásob. Doufal jsem, že se dozvím něco nejen o nich, ale především o nás, lidech dnešního typu podobně, jako se o nás hodně dozvídáme z chování lidoopů. Od filmu jsem čekal více - poskytl jen pár informací, že to byli lidé na nižším stupni vývoje, dobře přizpůsobení chladným přírodním podmínkám. Poté z Evropy zmizeli, poslední stopy se po nich našly někde ve Španělsku. Důvody, proč jejich populace ustoupila, nejsou známy - uvažuje se o částečné asimilaci, spíše však vyhubení vývojově vyšším druhem Homo sapiens sapiens. Tedy námi.

V souvislosti s filmem mě napadla jiná myšlenka - co by se stalo, kdyby neandrtálci přežili do dnešní doby? Jak by se s nimi naše většinová společnost vyrovnala? Pominu-li řešení z dob hitlerovského Německa /a odhlédnu-li od jiných světadílů, především Afriky/, musela by naše humanismem prodchnutá společnost najít nějaký model soužití. Hlavně bychom si museli ujasnit, co od nich můžeme očekávat, jinými slovy, jaké by byly jejich charakteristiky. Domnívám se, že asi tyto:

  1. Nízká vzdělavatelnost
  2. Obtížné zapojení do majoritní společnosti
  3. Nízká kulturnost bydlení
  4. Nízký tvůrčí potenciál
  5. Populační nárůst

Ad 1. Nízká vzdělavatelnost se bude řešit zvláštními školami, pokud nebude tlak na to zařadit neandrtálce do běžného typu škol.

Ad 2. Obtížné zapojení do majoritní společnosti vyplývá z jejich /biologicky podmíněného/ způsobu života, založeného na lovu a sběru. Projeví se to především neklidem /časté cestování, neschopnost zabývat se dlouhodobě jedním druhem činnosti, poruchy chování atp./.

Ad 3. S tím souvisí i nízká kulturnost bydlení - lidé, zvyklí žít ve volném prostoru, kde není potřeba uklízet, kteří jsou zvyklí táhnout z místa na místo, budou mít potíže s pořádkem uvnitř i kolem svých obydlí. Totéž platí o tělesné hygieně či spíše nehygieně. Na jednu stranu budou neandrtálci oproti běžné populaci odolnější, na druhou stranu se stanou nositeli různých nakažlivých chorob /infekční žloutenka, tuberkulóza aj./.

Ad 4. Nízký tvůrčí potenciál je nejzávažnější odlišnost. I když se povahově asi lišit nebudou /jako my stejně hodní, zlí, poctiví, nepoctiví atd./, neandrtálci svedou jen jednoduché práce, kde se uplatní především tělesná zdatnost - výkopy, práce v dolech, prostší řemesla. Naopak nebudou schopni významnějších či složitějších abstrakcí, nevytvoří nic vývojově nového ani nebudou schopni pochopit fungující systémy. Jejich cíle budou omezeny na bezprostřední, "hmatatelnou" realitu neboli "co den dá". Budou poživační. To najde svůj odraz i ve filosofii jejich života.

Ad 5. Vážné potíže přinese také populační nárust. Logicky vzato - neandrtálci se budou pohybovat na spodním příčli společenského žebříčku a se svým postavením by jistě nebudou spokojeni. Jednak se budou snažit biologicky spojit s vývojově vyšší populací /i proto, že křížení v rámci komunity, často mezi blízkými příbuznými, povede k zvýšenému výskytu geneticky podmíněných vad/, jednak využívat jejích nedokonalostí. Stanou se spolehlivými voliči stran, hájících práva lidí nějakým způsobem nezpůsobilých ve společnosti obstát /ať z vnějších příčin - nedostatek pracovních příležitostí - či příčin vnitřních - neschopnost či neochota nabízenou práci vykonávat/. Jejich "zásluhou" tyto strany nabudou na váze. Neschopnost porozumět základům společenského života a osvojit si je povede nejen ke konfliktům mezilidským, ale i v oblasti práva /toxikománie všeho druhu, prostituce, vydírání, krádeže, násilné činy/. Budou hlavní skupinou uchazečů o zaměstnání a žadatelů o sociální podporu. Neschopnost obstát v soutěži s vývojově výše stojícími příbuznými u nich vzbudí skrytý komplex méněcennosti, ústící do nenávisti či rozmanitých destrukcí a současně do nepřiměřeného, "nafouknutého" sebevědomí /pocit nadřazenosti, výlučnosti či nedotknutelnosti, zaručené humanismem většinové společnosti, která je, ke své i jejich škodě, bude považovat za rovnocenné/. Protože však prostředí bude od neandrtálců vyžadovat pro nás samozřejmé, avšak pro jejich schopnosti nepřiměřené výstupy, budou se tito lidé snažit vyčerpávající zátěže zbavit. Jelikož nebude kam utéci, začnou vytvářet vlastní pospolitost či biotop - sice v rámci společnosti většinové, avšak podle vlastních představ a potřeb. Na druhé straně se nebudou chtít vzdát životní úrovně, garantované vyspělejšími příbuznými. To odstartuje populační explozi (vyšší společností zpočátku dokonce podporovanou v domnění, že jde o rovnocenné pokolení) - a to v bláhové naději, že až jich /neandrtálců/ bude hodně, získají rozhodující vliv na řídící místa a budou ovlivňovat společenské dění ve svůj prospěch. Nárustem jejich neproduktivní populace se brzy vyčerpají společenské a přírodní zdroje, dojde k hlubokému propadu životní a kulturní úrovně. Oslabí se vyšší společenské vztahy /princip solidarity, tj. v nemoci a ve stáří, ale i státní správa atd./. Nastanou rozbroje všeho druhu, podmíněné nedostatkem základních životních potřeb /především potravin/. Lidé typu Homo sapiens sapiens budou zotročeni a donuceni udržovat elementární chod státu pod pohrůžkami, vydíráním a násilnostmi ze strany neandrtálců.

Řekněme však, že se většinová společnost včas vzpamatuje a podnikne příslušné kroky k záchraně své civilizace. Především, zcela v duchu svých humanistických zásad, uvolní co nejvíce prostor vlastním tvůrčím silám. Posílí školství a vůbec výchovu všeho druhu. Bude omezovat příživnictví. Protože genetickou zátěž neandrtálců /a jim blízkých z většinové společnosti/ nebude schopna zatím zvládnout, zaměří se naše komunita také na sociální oblast. Budou prováděny přísné kontroly, jak jsou využívány sociální podpory ve smyslu dalšího duchovního a hmotného rozvoje společnosti. Pokud ne, nastoupí kuratela. Těm, kteří nebudou sto sami se chovat a vychovávat své potomstvo v duchu potřeb majoritní společnosti, bude znemožněno na ně, eventuálně společnost působit, případně jim bude zabráněno další populaci vytvářet. Vytvoří se pro ně střediska s polovězeňským režimem, tj. se stálým bdělým dohledem, kde se bude vhodně spojovat výchova s přiměřenou represí. Neandrtálci to budou chápat jako projev nepřátelství a začnou se bouřit. Společenské napětí poroste …

No, řeknu vám, že mi z těch představ moc dobře není. Jaké štěstí, že tu s námi neandrtálci nežijí!

18. řijna 2004