Lékárna Lužice

Německá demokratická republika - první a poslední stát polabských Slovanů?

Mnohý ze čtenářů mi jistě potvrdí, že mezi "východními" a "západními" Němci jsou rozdíly. Pokud budu mluvit za sebe, jako dítě jsem ponejprv tuto diferenci zachytával v rozmanitých výrocích dospělých na adresu obou částí dnes spojeného národa. Tehdy ze srovnání vycházeli lépe západní - určitě pro jejich vyšší životní standardy, ale nepochybně též proto, že byli za železnou oponou a tudíž zakázaným ovocem. Východní Němci naproti tomu byli vnímáni a ostatně jsou vnímáni tak dodnes jako echtovně němečtí nejen pro svoji hlučnost a jakousi vojáckost ve vystupování, ale snad i proto, že tak vnímáni být chtějí. Koneckonců si stačilo přečíst nápisy na jejich výrobcích: Made in GDR /zhotoveno v Germánské demokratické republice/. Poznatky tohoto druhu jsem dlouho přijímal jen jako fakt, nezamýšlel jsem se nad nimi, tak jako se nepozastavujeme nad modrou oblohou či stromy v lese. Až o mnoho let později jsem si vše začínal dávat dohromady, mj. i díky studiu pramenů či knih s historickou tematikou. Na prvním místě bych tu rád uvedl Reisebuch der DDR, knihu, v níž -překvapivě - bylo na několika místech kromě stručně uvedených slovanských dějin zmíněna též původní slovanská jména /např. i u nedaleké Žitavy, která přitom němcuje již dobrou polovinu tisíciletí/. Další literaturou mi byly Dějiny Německa, vydané počátkem devadesátých let dvacátého století v české mutaci. Zde jsem pro změnu nenašel o polabských Slovanech, kteří se podle odhadů podíleli nejméně z jedné třetiny na genezi německého národa, ani zmínku. Připadlo mi, jako by se autor bál samotné myšlenky na slovanský původ dnešních Němců. Pak se mozaika začala sama od sebe skládat jako ty ledové kry v Andersenově pohádce. Začínal jsem chápat, proč mají na webu u Zerbstu čili Serbiště nebo také Červiště uvedeno, že Boleslav Chrabrý odvedl odtud všechny lidi pryč /a proto zde musí žít toliko potomci čistokrevných Germánů/, že germánské kmeny všechny Slovany z dnešního východoněmeckého prostoru vytlačili /ale kam?/, že nacisté považovali Srby za slovansky mluvící Němce a že na první pohled slovanská jména odvozují z germánštiny jako třeba v případě mého rodného Hrádku nad Nisou.

Informací přibývalo i z protipólu. Kupříkladu mne nemálo udivilo, že zmínění lužičtí Srbové dokázali obhájit dědictví po předcích o takovém počtu lidí. Také jsem se dozvěděl, že krátce po válce zavřeli Sověti jednu dolnosrbskou aktivistku -prý šíření nacionalismu. Ale proč? Vždyť sovětská nadvláda se mohla upevnit mnohem snadněji prostřednictvím rodem i jazykem blízkého národa , který tu navíc má od nepaměti domovské právo. Že by v zájmu jakési třídní solidarity? A s poraženým národem? Rozpaky nad postupem osvoboditelů od fašismu padly ve chvíli, kdy se mi do rukou dostaly mapy někdejší slovanské kolonizace na východních území Německa. Překvapivé na nich bylo to, do jaké míry se slovanská expanze shodovala svým rozsahem s pozdějším teritoriem NDR. Na severu u moře Obodrité /Bodrci/, pod nimi Lutici a nejjižněji, v širokém pásu až k řece Žulavě /Sále/, se táhli Srbové.

Co z toho vyvozuji? Především se domnívám, že sovětská vláda v čele se Stalinem brala při svých úvahách o poválečném uspořádání Evropy v potaz i tyto historické okolnosti - nejdříve při stanovování demarkační linie a později při dělení Německa. Chtěla ve své zóně šířit nejen nové učení, ale též vrátit potomkům polabských Slovanů formou NDR vládu nad jejich vlastí. Zavřela srbskou aktivistku, aby první křehké krůčky k uskutečnění tohoto vyššího cíle v rozvrácené a poražené zemi nebyly ohroženy. Neodhadla však, do jaké míry poznamenala staletí "německé" výchovy mysli zdejších lidí. Zvláště pak v odporu a pohrdání ke všemu slovanskému. Nepochopila, že pravnuci Polabanů už dávno pohřbili své předky, a to podruhé a definitivně. Že se k němectví budou hlásit o to více, oč méně si budou jisti svým původem.

I když...

I když nedávno přišla do mojí lékárny rodina z Lipska, která nejen že uměla česky, ale na otázku, zda vědí, že Lipsko je původně glomačské, vzrušeně odpověděla:

Ano!

5.listopadu 2003