Lékárna Lužice

O rasismu

Vyjádřit, co je nebo co představuje rasismus či rasová nesnášenlivost, není snadné. Wikipedie ji vymezuje mj. jako „nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné rase." V takové „ryzí“ podobě se však rasismus projevuje pouze ve vyhrocených situacích, což by na jednu stranu mohlo znamenat, že je v lidech skrytě přítomen (skrytá připravenost k chování či k jednání určitého druhu), na stranu druhou však může být projevem obecné snahy člověka o negativní vymezení se vůči svému okolí, tedy snahy potlačit vše, co odporuje jeho skutečným nebo domnělým zájmům (běžným projevem je hádka či pomluva, krajním pak tělesný útok).

Další důležitou vlastností rasismu je její vazba na určité místo. Občané jiné barvy pleti (rasy) nevadí v jejich původní domovině (například při zahraničních zájezdech), ale v drtivé většině při trvalém pobytu v cizí zemi. Zde se rýsuje prvotní a jistě základní příčina rasismu (a také xenofobie), kterou je zájem původního obyvatele zachovat vlastní energetické (tzn. hospodářské, peněžní) zdroje, potažmo zachovat bohatství společnosti, do které je začleněn a na kterou je svým životem odkázán. Jinými slovy – jde o snahu občana zabránit mrhání ne nevyčerpatelných zdrojů své vlasti na všech úrovních společenského života, aby národní bohatství neunikalo ze země, která ho vytvořila, a zůstalo tak zachováno i pro časy budoucí.

Váhu tohoto základního poznatku posiluje fakt, že podstatně lépe jsou přijímáni takoví příslušníci jiných ras či národů (ale též občané vlastního národa!), kteří jsou ochotni a schopni převzít a dále rozvíjet kulturní dědictví hostitelské země či společenství, které je přijalo za své. Neznamená to pouze uměleckou činnost, vlastenectví, zvyky či sport, ale také naučit se řeči, kterou se v dané zemi mluví, zapojit se do hospodářského života a přispívat tak ke zvětšení jejího bohatství, vytvářet dobré mezilidské vztahy, platit nezbytné odvody do státního rozpočtu a v neposlední řadě ctít místní zákony.

8. února 2012