Lékárna Lužice

Lidské hnutí

Tak jako existuje charta lidských práv, by měla souběžně existovat charta lidských povinností.
James Carter, americký exprezident

L I D S K É H N U T Í

organizovaný jako předvoj a součást celosvětového hnutí za udržení a urychlení rozvoje člověka v rámci moderní společnosti.

----------------------------------------------------------------------------------

1.Jaké jsou důvody pro vznik lidského hnutí /dále jen LH/

Lidská společnost se během svých dějin vyvíjela více méně živelně. Pokusy, jak vnést do jejího života vědomý řád, dopadly většinou neúspěšně. Nejvyšší dosaženou formou správy věcí veřejných je, jak se zdá, parlamentní demokracie, která má také svoje úskalí. Největším z nich je zastupování skupinových zájmů, které nachází své vyjádření především v období voleb. Jinými slovy, vítězí převažující zájem, který se prosazuje formou vlády. Tento princip funguje jen do té doby, pokud má skupinový zájem v zastupitelstvech většinu. Není-li tomu tak, nastupují kompromisy, účelová spojení na různých stupních řízení, posilují se individuální zájmy na úkor společenských. Výkonnost celé soustavy / ať je to stát, kraj, obec či jiná společenská organizace/ nedosahuje maxima, protože efektivita jejího řízení je nízká. Mrhá se lidským i hmotným potenciálem ku škodě nás všech.

2. Cíle a opatření LH

LH chce hrát úlohu společenského katalyzátora. Domnívá se, že v každé politické straně, v každém hnutí , jsou hodnotné, systémově využitelné přístupy a postřehy. Těm chce LH pomoci k životu, tedy k prosazení se na potřebné úrovni. Z těchto důvodů LH, ačkoli je nestranické, může přijmout formální podobu politické strany /Lidská strana/, nicméně neaspiruje na žádnou z mocensko-politických funkcí, i kdyby ve volbách zvítězila. Oslovovat chce pouze ty voliče, kteří se nerozhodli pro žádnou ze stávajících politických stran.

Místo LH je pouze v zastupitelských orgánech /obecní a městské zastupitelstvo, člen sněmovny/. Chce tak oslovit ty občany, kteří chtějí pracovat ve veřejném zájmu.

Pro správné vyhodnocení každého společenského jevu /a s tím souvisejícími navrhovanými opatřeními/ LH osloví odborníky, kteří se danou oblastí lidské činnosti zabývají. Konzultace hodlá vést i se všemi ostatními stranami.

3. Myšlenková východiska

LH se neuzavírá před žádným ideovým přístupem, zvláště ne před těmi, které by mohly napomoci při řešení lidských a společenských problémů. Přesto se domnívá, že jistý zorný úhel již nalezla. Chápe vývoj společnosti jako snahu o dosažení rovnováhy mezi zabezpečením jednotlivce a jeho aktivizací. Je přesvědčena, že přehlížení anebo absolutizace pouze jedné stránky věci vede k posunu vahadla na druhou stranu. Je si vědoma, že v každé části světa i každé době je situace jiná a podléhá vývoji.

4. Organizace

Z výše uvedených důvodů nemá LH svou pevnou strukturu. Organizovanost bude vzrůstat podle toho, jak bude její funkce občany, stranami a dalšími subjekty vyžadována. Poradními místy LH jsou členské, příp. poslanecké kluby.

5. Některá z vlastních navrhovaných opatření

Jako svůj první, klíčový cíl si LH, v souladu s úvodním mottem, klade vytvoření charty lidských povinností, tedy závaznými úkoly lidí vůči společnosti. Tyto zásady pak vtělit do právního řádu. Hlavní zásadou uvedené charty je podle LH povinnost svobodného člověka podílet se na rozvoji společnosti.

Tři příklady:

  1. Pojem nezaměstnanost nepatří do kulturní společnosti. Ztratí-li občan práci a nenalezne do půl roku další zaměstnání, stává se automaticky zaměstnancem obce. Pobírá stejné dávky jako dnešní nezaměstnaný, ale obec jej využívá podle svých potřeb. Pokud občan nechce pracovat a má vlastní prostředky k obživě, nemusí být zaměstnán. Ztrácí však nárok na jakoukoli podporu od společnosti.
  2. Nepečují-li rodiče o své děti náležitým způsobem /bude taxativně stanoveno/, stávají se odpovědnými i v rámci trestního práva.
  3. Lidé, odsouzení k výkonu trestu, jsou během výkonu trestu povinni pracovat. K tomu budou vytvářeny podniky se skupinovou majetkovou účastí /stát, kraj apod./

5. května 2003
dr. Lubomír Jaroš

Kontakt: lekarna.luzice@volny.cz